หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 346] 02-04-2567
 • ขอเชิญร่วมงานเสวนา แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโลกกับอนาคตงานวิจัยไทย และการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)   [ 166] 02-04-2567
 • สอวช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาในงานให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา   [ 172] 22-03-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All) ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 198] 22-03-2567
 • สกสว. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสำคัญประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568   [ 178] 20-03-2567
 • ในวันที่ 18 เมษายน 2567 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) แผนงาน N7 (S1P4) และ N8 (S1P4)   [ 160] 11-03-2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567   [ 161] 06-03-2567
 • แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)   [ 164] 01-03-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   [ 177] 29-02-2567
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง   [ 238] 21-02-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8” (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS)   [ 201] 21-02-2567
 • One Stop Service ด้านการผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานอย่างครบวงจร เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือตอนล่าง   [ 184] 20-02-2567
 • แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 2   [ 156] 20-02-2567
 • แผนงานอาหารมูลค่าสูง บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)   [ 130] 20-02-2567
 • แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure-NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)   [ 140] 20-02-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 210] 20-02-2567
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)   [ 146] 20-02-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 243] 15-02-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 189] 25-01-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 184] 24-01-2567
 • วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ประจำปี 2567   [ 520] 12-01-2567
 • คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฉบับประชาชน   [ 290] 08-01-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการ e-ASIA Joint Research Program (FY2025) ด้านเกษตร (อาหาร) ในประเด็นเรื่อง การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   [ 187] 04-01-2567
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8   [ 195] 04-01-2567
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล   [ 212] 26-12-2566
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขเลย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร – แนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ดี   [ 316] 21-12-2566
 • ขอเชิญเครือข่ายนักวิจัยด้านอาหารเข้าร่วมการประชุม การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านอาหารมูลค่าสูงของประเทศ   [ 178] 20-12-2566
 • วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 175] 01-12-2566
 • การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)   [ 254] 01-12-2566
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอรอบที่ 2 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล   [ 203] 01-12-2566
ทั้งหมด 1056 ไฟล์