ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 2

20 กุมภาพันธ์ 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 202 ครั้ง
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย O1 P4 คือ ประเทศไทยสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่เติบโตขึ้นจากการใช้นวัตกรรม การผลิตที่สะอาด ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มการหมุนเวียนวัสดุและเพิ่มคุณค่าการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีจำนวนรูปแบบธุรกิจใหม่จากการเปลี่ยนของเสียให้มีมูลค่าสูง (Waste to Wealth) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงได้จัดทำ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ขึ้น โดยมี 2 แผนงานย่อย ได้แก่

แผนงาน: N5 (S1P4) ใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

แผนงาน: N6 (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) และลดการใช้ทรัพยากรใหม่

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11825 พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ลิงก์เพิ่มเติม : https://pmuc.or.th/cal-proposal-2567-2-ce/
แชร์ข่าวนี้บน facebook