เข้าสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อมูลติดต่อประสานงานกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
   1. หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก
       นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
       โทรศัพท์ 086-9394543  Email : pla_cpe9@hotmail.com
   2. หน่วยบริหารจัดการกองทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
       นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
       โทรศัพท์ 089-7061644  Email : Jadenatheeyoke@gmail.com
       นางสาวนริสรา คงสุข
       โทรศัพท์ -  Email : narissarakong@gmail.com
   3. หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
      - หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       นายชนกันต์ พันธ์อุดม
       โทรศัพท์ 087-7633787  Email : psruec@psru.ac.th
      - หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
       นายชนกันต์ พันธ์อุดม
       โทรศัพท์ 087-7633787  Email : psruea@psru.ac.th
   4. หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ และงานประชุมวิชาการฯ
       นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
       โทรศัพท์ 089-7061644  Email : Jadenatheeyoke@gmail.com
   5. หน่วยวารสาร
      - Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences
       นางสาวรัตนา นาคสิงห์
       โทรศัพท์ 094-0659012  Email : ruttana.nak@hotmail.com
      - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
       นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
       โทรศัพท์ 098-7678492  Email : journalhss@psru.ac.th
   1. หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ
      - งานบริหารบริการวิชาการ
      - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสุโขทัย
       นางจิตรา มีคำ
       โทรศัพท์ 081-9733343  Email : jittra_m@hotmail.com
   2. หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน
      - งานจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
      - ทุนบริการวิชาการตามคำร้องขอ
       นางดาญาวี ภู่คง
       โทรศัพท์ 095-3572228  Email : research.as.psru@gmail.com, as@psru.ac.th
   3. หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม
      - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
       นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
       โทรศัพท์ 097-059-1328  Email : research.as.psru@gmail.com, as@psru.ac.th
   1. หน่วยนโยบายและแผน และหน่วยประกันคุณภาพ
       นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
       โทรศัพท์ 083-6299241  Email : supapronklinnak.k@psru.ac.th
   2. หน่วยเลขานุการและงานธุรการสารบรรณ
       นางสาวมาลัย ใจงาม
       โทรศัพท์ 087-6787429  Email : jekmalai@hotmail.com
   3. หน่วยการเงินและพัสดุ
       นางสาวจุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน
       โทรศัพท์ 065-6156395  Email : juraput@gmail.com
   1. หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล
       นายสามารถ เน่าบู่
       โทรศัพท์ 094-5532917  Email : rdipsru@gmail.com, rdi@psru.ac.th, samart.n@psru.ac.th
   2. หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ
       นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
       โทรศัพท์ 083-1633388  Email : jidapa.t@psru.ac.th, ip@psru.ac.th
   3. งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
       นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
       โทรศัพท์ 097-2693922  Email : ip@psru.ac.th
       นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
       โทรศัพท์ 083-1633388  Email : jidapa.t@psru.ac.th, ip@psru.ac.th