แนวทางการดำเนินงานตาม Triup Act

ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
          • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัยและนวัตกรรม
          • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
          • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 231/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
          • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 232/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม


เอกสารดาวน์โหลด
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
          • รายงานข้อค้นพบใหม่
          • รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
          • แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
          • รายงานแผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
          • คำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
          • แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
          • แบบฟอร์มแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
          • แบบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม


เอกสารแเผยแพร่
          • พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
ระบบฐานข้อมูล
          • ระบบขอใช้งานวิจัย สกสว.

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง