ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  Power Point การปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)    
 •  ร่างแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหนับผู้ถูกจ้างงาน    
 •  ใบสมัคร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)    
 •  เอกสารประชุม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 22 และ 27 พฤศจิกายน 2563    
 •  แบบฟอร์มสรุปรายตำบล ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ เรียงลำดับตามอัตราส่วน จากมากไปน้อย (Excel)    
 •  แบบฟอร์มสรุปรายตำบล รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Word)    
 •  เอกสารที่ 7 ระเบียบสำนักนายกฯ covid-19    
 •  เอกสารที่ 6 แบบสอบถามผลกระทบจากโรคโควิด-19 NRCT    
 •  เอกสารที่ 5 คู่มือแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    
 •  เอกสารที่ 4 (ร่าง) แนวทางการดำเนินการ    
 •  เอกสารที่ 3 16-เป้าหมาย    
 •  เอกสารที่ 2 ขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจ    
 •  เอกสารที่ 1 แนวทางการวัดความสำเร็จ    
 •  แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบตัวชี้วัดโครงการชุมชนต้นแบบ พ.ศ.2564    
 •  เอกสารที่ 12 แบบฟอร์มสรุปรายตำบล Version 7.1    
ทั้งหมด 68 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
ทั้งหมด 0 ไฟล์