หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการพัฒนานวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐ

หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการพัฒนานวัตกรรม
ตามความต้องการของภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศ
          • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ 23) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
          • หนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา สาขาอุตสาหกรรม