แหล่งทุนวิจัย

* เรียงลำดับตามระยะเวลาที่ปิดรับทุนหลังสุด
ชื่อทุน ประเภททุน สถานะ รายละเอียด ปี Submit
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 29 มีนาคม 2567 - 23 เมษายน 2567
ผู้ให้ทุน :
รายละเอียด :
          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม 2567 – 23 เมษายน 2567 ปิดรับเวลา 15.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.)

          กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”
          แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”
 
          ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=15665 และ ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11850

website :
2567 Submit
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 28 ธันวาคม 2566 - 15 เมษายน 2567
ผู้ให้ทุน : วช.
รายละเอียด :
เนื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วม “โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation, JFS)” ในการประกาศรับสมัครทุน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ

วช. จะเปิดรับสมัครทุนในหัวข้อหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” โดยให้ความสนใจในประเด็น (sub-topics) ต่อไปนี้
• การบูรณาการการเกษตร (ไม่ครอบคลุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การชลประทาน) และความมั่นคงทางอาหารสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (The integration of agriculture (water-related projects e.g., irrigation, shall not be funded under this topic) and food security into circular economy)
• การจัดการของเสีย/การกำจัด/ของเหลือใช้ และการรีไซเคิล รวมถึงพลังงานชีวมวล (Waste/disposal/leftover management and recycling including biomass energy)
• เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ และการสำรวจระยะไกลเพื่อลดของเสีย (Advanced sensor technologies, artificial intelligence and remote sensing for waste minimization)
• พลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและยา (Bio plastic focusing on food and pharmaceutical packaging)

ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน
1) เป็นโครงการร่วมของนักวิจัยอย่างน้อย 3 ประเทศ ในรูปแบบ 2+1 จากทั้งในอาเซียนและสหภาพยุโรป (2 ประเทศจากสหภาพยุโรป กับ 1 ประเทศ จากอาเซียน หรือ 2 ประเทศ จากอาเซียน กับ 1 ประเทศจากสหภาพยุโรป) และหน่วยงานให้ทุนจะให้ทุนกับนักวิจัยของประเทศตนเองตามกฎ/ระเบียบของ ตนเองโดยไม่มีการให้ "เงินข้ามพรมแดน"
2) วช. จะสนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยไทย ไม่เกิน 3 โครงการๆ ละไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี/โครงการ โดยมีระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน)

การสมัครและการส่งข้อเสนอการการวิจัย
1) ทีมนักวิจัยร่วมกันจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพียง ๑ ข้อเสนอการวิจัย/ทีม โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มของโครงการฯ และให้สมาชิกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก (Project
Coordinator) จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ JFS ที่เว็บไซต์ https://ptoutline.eu/app/JFS23STI ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
2) เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจากสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์ (Scientific council) ของโครงการ JFS แล้ว ให้นักวิจัยไทยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและแนบไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2568 ในรูปแบบ PDF พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “รอผู้ร่วมวิจัยยืนยัน” หรือ “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS)


 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัครทุนโครงการ SEA-Europe JFS ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2568.pdf

 


website : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11807
2568
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 20 มีนาคม 2567
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ call proposal โลจิสติกส์.pdf
2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. โลจิสติกส์.docx
4. เอกสารประกอบ TRL โลจิสติกส์.pdf

 


website : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11826
2567
แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 2 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 06 กุมภาพันธ์ 2567 - 20 มีนาคม 2567
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย O1 P4 คือ ประเทศไทยสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่เติบโตขึ้นจากการใช้นวัตกรรม การผลิตที่สะอาด ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มการหมุนเวียนวัสดุและเพิ่มคุณค่าการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีจำนวนรูปแบบธุรกิจใหม่จากการเปลี่ยนของเสียให้มีมูลค่าสูง (Waste to Wealth) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงได้จัดทำ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ขึ้น โดยมี 2 แผนงานย่อย ได้แก่

แผนงาน: N5 (S1P4) ใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

แผนงาน: N6 (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) และลดการใช้ทรัพยากรใหม่

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11825 พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้


website : https://pmuc.or.th/cal-proposal-2567-2-ce/
2567
แผนงานอาหารมูลค่าสูง บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 06 กุมภาพันธ์ 2567 - 20 มีนาคม 2567
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม จากเป้าหมาย: O1 F3 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บพข. จึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง (แผนงาน: F3 (S1P2) ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก) ประจำปีงบประมาณ 256 2567 รอบที่ 2 ขึ้น โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11824 พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้


website : https://pmuc.or.th/call-proposal-2567-2-food/
2567
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 06 กุมภาพันธ์ 2567 - 20 มีนาคม 2567
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ call proposal อาหาร.pdf
2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. อาหาร.docx
4. เอกสารประกอบ TRL อาหาร.xlsx

 


website : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11824
2567
แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure-NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 18 มีนาคม 2567
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure/ NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยเป้าหมาย O1P20:ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสําหรับการวิจัยขั้นแนวหน้าสามารถสนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมปัจจุบันสู่อนาคต รวมทั้งสามารถรองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่อนาคตทัดเทียมประเทศชั้นนําในเอเชยีรวมทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพนื้ฐานที่ได้ลงทุนไปแล้วในระบบววน.ให้เกิด ประโยชน์อย่างเต็มที่บพข. จึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure/ NQI) ( แผนงาน: N44 (S3P20) ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ขึ้น

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้


website : https://pmuc.or.th/nqi2567open2/
2567
ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 07 มีนาคม 2567
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :

รายละเอียด

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ 2567
กรอบงานวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
แผนงานย่อยรายประเด็น เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้
และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น
ช่วงเวลาที่เปิดรับ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรอง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.
Download เอกสาร 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยกรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”
2. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการ CBL (โครงการหลัก)
3. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการ CBL (โครงการย่อย)
4. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

 

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. พร้อมแนบประวัติ รวมถึงเอกสารหลักฐาน อื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5

 

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th/ ภายในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2567 โดยหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้าร่วมนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการโดยละเอียดต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนเมษายน 2567

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.

หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 826 หรือ 813

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  • น.ส.ปาณิสรา ตุงคะสามน panisara.tun@nxpo.or.th
  • น.ส.มัตติกา ปรมาธิกุล mattika.par@nxpo.or.th

website : https://pmua.or.th/13753/
2567
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 - 05 มีนาคม 2567
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :

รายละเอียด

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ 2567
กรอบงานวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)
แผนงานย่อยรายประเด็น พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
ช่วงเวลาที่เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567  ภายในเวลา 12.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรอง ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.
Download เอกสาร 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Learning City)
2. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการกลาง
3. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการย่อย
4. แบบฟอร์มปี 2567 รายละเอียดงบประมาณ
5. ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม
6. หนังสือรับรองความร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้
7. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

 

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. พร้อมแนบประวัติ รวมถึงเอกสารหลักฐาน อื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5

 

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th/ ภายในเดือนมีนาคม 2567 (บพท.) จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของกรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” และตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 18.30 น

หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 815

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  • นางสาวสุทธิดา มณีกุล suttida.man@nxpo.or.th

website : https://pmua.or.th/13638/
2567 Submit
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 23 มกราคม 2567 - 08 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
รายละเอียด :
 
หน่วยงานให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ : 2567
กรอบงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส
แผนงานย่อยรายประเด็น : การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ
ช่วงเวลาที่เปิดรับ : ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 8 กุมภาพันธุ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรอง : ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2567ภายในเวลา 17.00 น.
Download เอกสาร
 
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)
          ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. พร้อมแนบประวัติ รวมถึงเอกสารหลักฐาน อื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5
 
การแจ้งผลการพิจารณา
          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th/ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้าร่วมนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการใน เวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนมีนาคม 2567
 
หมายเหตุ
          สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น
 
หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 820 หรือ 829
 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
          นางสาวอุษณี เอ่งล่อง utsanee.ang@nxpo.or.th
          นางสาวระวิวรรณ บำเพ็ญกุล rawiwan.bum@nxpo.or.th

website : https://pmua.or.th/12869/
2567 Submit
ทั้งหมด 131 ทุน