ข้อมูลการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วีดิทัศน์นำเสนอผลงานพร้อมใช้ประโยชน์                       คลิก                    
ยื่นจดทะเบียนและตรวจสอบสถานะ                      คลิก                    
รายการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
                     คลิก                    
จองเวลาเขียนคำขอและยื่นจดผลงานกับตัวแทนสิทธิบัตร
ปฏิทินงาน                      คลิก                    
สอบถามสถานะการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
                     คลิก                    

เทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมใช้ประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศต่างๆ

คำแนะนำในการสืบค้น
ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

แบบฟอร์ม
• ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

    • ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 29-06-2563

• แบบฟอร์มการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

    • 1. บันทึกข้อความนำส่ง 29-06-2563
    • 2. รายละเอียดการประดิษฐ์ 29-06-2563
    • 3. ข้อถือสิทธิ 29-06-2563
    • 4. บทสรุปการประดิษฐ์ 29-06-2563
    • 5. แบบฟอร์มการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ (Invention Disclosure Form) 29-06-2563
    • 6. แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ 20-03-2567
    • 7. แบบฟอร์ม Portfolio ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 10-10-2565
    • แบบฟอร์มรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจผ่านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 8-03-2566

ดูทั้งหมด

* การส่งเอกสาร
• ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
บันทึกข้อความนำส่ง เอกสารลำดับที่ 1 ผ่านคณะถึงหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล พร้อม upload เอกสารลำดับที่ 2-5 และ 7 (ไฟล์ .doc, .docx และ .pdf) ผ่านระบบ
• ยื่นจดลิขสิทธิ
บันทึกข้อความนำส่ง เอกสารลำดับที่ 1 ผ่านคณะถึงหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล พร้อม upload เอกสารลำดับที่ 6-7 (ไฟล์ .doc, .docx และ .pdf) ผ่านระบบ

ยื่นจดทะเบียนและตรวจสอบสถานะ