ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงานอาหารมูลค่าสูง บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)

20 กุมภาพันธ์ 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 164 ครั้ง
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม จากเป้าหมาย: O1 F3 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บพข. จึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง (แผนงาน: F3 (S1P2) ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก) ประจำปีงบประมาณ 256 2567 รอบที่ 2 ขึ้น โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11824 พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ลิงก์เพิ่มเติม : https://pmuc.or.th/call-proposal-2567-2-food/
แชร์ข่าวนี้บน facebook