ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการ e-ASIA Joint Research Program (FY2025) ด้านเกษตร (อาหาร) ในประเด็นเรื่อง การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

04 มกราคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 197 ครั้ง
          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA JRP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยในปีงบประมาณ 2568 วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยด้าน “เกษตร (อาหาร ) (Agriculture (Food))” ประเด็นเรื่อง “การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate-Smart Food Production)”
 
          หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ
          วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยในหัวข้อ “การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate-Smart Food Production)” โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้
          - นวัตกรรมการตรวจจับ การเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ดิน น้ำ อุตุนิยมวิทยา พืชผล วัชพืช โรคศัตรูพืช
          - การออกแบบระบบเตือนภัยศัตรูพืชและโรคพืช และประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคพืชโดยใช้การวิเคราะห์ภาพ และ AI
          - การประยุกต์ใช้ AI และ GPS, ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ (UAV), และระบบอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการตั้งแต่การปลูกพืช การเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการบรรจุหีบห่อ
 
          ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน
          1. โครงการวิจัยจำเป็นต้องมีทีมวิจัยจากประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (Joint Call) อย่างน้อย 3 ประเทศ
          2. ทีมวิจัยของแต่ละประเทศจะมีหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ดำเนินการวิจัยหลัก (PI) และจะมีหัวหน้าโครงการจำนวน 1 ท่าน ได้รับมอบหมายให้เป็น Lead PI ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ โดยมีหน่วยงานสมาชิกที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยของประเทศตนเอง
          3. วช. จะสนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยไทย ตลอดระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 3 ล้านบาท/โครงการ
 
          เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.  หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.
 
          ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


ลิงก์เพิ่มเติม : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11791
แชร์ข่าวนี้บน facebook