ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2567

15 กุมภาพันธ์ 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 265 ครั้ง
รายละเอียด

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ 2567
กรอบงานวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)
แผนงานย่อยรายประเด็น พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
ช่วงเวลาที่เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567  ภายในเวลา 12.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรอง ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.
Download เอกสาร 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Learning City)
2. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการกลาง
3. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการย่อย
4. แบบฟอร์มปี 2567 รายละเอียดงบประมาณ
5. ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม
6. หนังสือรับรองความร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้
7. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

 

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. พร้อมแนบประวัติ รวมถึงเอกสารหลักฐาน อื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5

 

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th/ ภายในเดือนมีนาคม 2567 (บพท.) จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของกรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” และตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 18.30 น

หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 815

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  • นางสาวสุทธิดา มณีกุล suttida.man@nxpo.or.th


ลิงก์เพิ่มเติม : https://pmua.or.th/13638/
แชร์ข่าวนี้บน facebook