ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All) ประจำปีงบประมาณ 2567

22 มีนาคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 222 ครั้ง
          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)”
แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น” สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม 2567 – 18 เมษายน 2567 (ปิดรับเวลา 15.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.) ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=15348 และ ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11844

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ 2567
กรอบงานวิจัย การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)
แผนงานย่อยรายประเด็น พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
ช่วงเวลาที่เปิดรับ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2567 – 18 เมษายน 2567 ภายในเวลา 15.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรอง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ภายในเวลา 18.30 น..
Download เอกสาร 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยกรอบวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน”
2. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการกลาง
3. แบบฟอร์มปี 2567 ข้อเสนอโครงการย่อย
4. แบบฟอร์มปี 2567 รายละเอียดงบประมาณ
5. ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม
6. หนังสือรับรองความร่วมมือ
7. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

 

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. พร้อมแนบประวัติ รวมถึงเอกสารหลักฐาน อื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5

 

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th/ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2567 จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของกรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” และตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ภายในเวลา 18.30 น.

หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 815

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook