ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure-NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

20 กุมภาพันธ์ 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 153 ครั้ง
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure/ NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยเป้าหมาย O1P20:ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสําหรับการวิจัยขั้นแนวหน้าสามารถสนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมปัจจุบันสู่อนาคต รวมทั้งสามารถรองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่อนาคตทัดเทียมประเทศชั้นนําในเอเชยีรวมทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพนื้ฐานที่ได้ลงทุนไปแล้วในระบบววน.ให้เกิด ประโยชน์อย่างเต็มที่บพข. จึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure/ NQI) ( แผนงาน: N44 (S3P20) ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ขึ้น

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ลิงก์เพิ่มเติม : https://pmuc.or.th/nqi2567open2/
แชร์ข่าวนี้บน facebook