ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

25 มกราคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 209 ครั้ง
          ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567
 
หน่วยงานให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ : 2567
กรอบงานวิจัย : การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ
แผนงานย่อยรายประเด็น : การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ
ช่วงเวลาที่เปิดรับ : ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 8 กุมภาพันธุ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรอง : ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2567ภายในเวลา 17.00 น.
 
Download เอกสาร
 
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)
          ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. พร้อมแนบประวัติ รวมถึงเอกสารหลักฐาน เช่น หลักฐานแสดงความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งาน/ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในระดับพื้นที่ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่น ๆ (in-cash & in-kind) ตามเหมาะสม และเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5
 
การแจ้งผลการพิจารณา
          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th/ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้าร่วมนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการใน เวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนมีนาคม 2567
 
หมายเหตุ
          สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น
 
หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 820 หรือ 829
 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
          นางสาวอุษณี เอ่งล่อง utsanee.ang@nxpo.or.th
          นางสาวระวิวรรณ บำเพ็ญกุล rawiwan.bum@nxpo.or.th
 
 


ลิงก์เพิ่มเติม : https://pmua.or.th/12857/
แชร์ข่าวนี้บน facebook