ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเครือข่ายนักวิจัยด้านอาหารเข้าร่วมการประชุม การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านอาหารมูลค่าสูงของประเทศ

20 ธันวาคม 2566   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 196 ครั้ง
          ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านอาหารมูลค่าสูงของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา เครือข่ายนักวิจัยด้านอาหารมูลค่าสูงภายใต้ โครงการศูนย์กลางความรู้ ด้านอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
          ในการนี้ วช. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประสานงานและเชิญเครือข่ายนักวิจัย ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่าย นักวิจัยด้านอาหารมูลค่าสูงของประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom conference โปรดตอบรับการเข้าร่วมงานประชุม ในรูปแบบ On-line ผ่านการสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวัน ศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook