ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)

01 มีนาคม 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 174 ครั้ง
          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการกำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้ ฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ที่จะสามารถตอบสนองนโยบายและการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ  ดูรายละเอียดได้ที่ https://pmuc.or.th/fm-call-for-proposal/ โดยเปิดรับ 2 แผนงานย่อย ได้แก่
  - แผนงาน F6 (S1P7) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน
  - แผนงาน N12 (S1P6) พัฒนาโครงข่ายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของประเทศ
 
เปิดรับตั้งแต่ 
     วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) 
     หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
 
สอบถามเพิ่มเติม 
     สำนักงานที่ปรึกษาสำนักประสานงาน โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต ภายใต้แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต


ลิงก์เพิ่มเติม : https://pmuc.or.th/fm-call-for-proposal/
แชร์ข่าวนี้บน facebook