หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถานะโครงการ

สถานะโครงการใหม่ปี 2566 (Initial Submission) : PSRU-EC Tracking Initial ปี 2566 [อาจารย์/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา]

สถานะโครงการใหม่ปี 2566 (Initial Submission) : PSRU-EC Tracking Initial ปี 2566 [นักศึกษาปริญญาตรี]

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th