ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕

17 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 756 ครั้ง
 
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดโครงการ อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ เข้าใจ แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย และแบบสอบถามเพื่อการขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าใจถึง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามบทบาทได้อย่างเคร่งครัด
 
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัดที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง https://forms.gle/EECRDsSonTVa1sEa7 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากมีข้อสงสัย ประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี นางภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๐๘๐๐, ๑๐๘๙๐ หมายเลข โทรศัพท์มือถือสำนักงาน ๐๘ ๖๔๔๐ ๒๖๓๙ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook