ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 10

07 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 954 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 10 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่กับความรู้ ด้านจริยธรรมของคณาจารย์ นิสิต และนักวิจัย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตรในการอบรมครั้งนี้ ในการนี้จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ
          โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNxQwhMdZV-jt-r0CSBHonEucWYlMw62nCxPX3vEbMWeQ7XA/viewformแชร์ข่าวนี้บน facebook