หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
5. คณบดีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
9. คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ
10. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ
11. รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
12. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
13. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
14. หัวหน้าฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
15. รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
16. นายชนกันต์ พันธ์อุดม กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวปนัดดา กุลนาฑล ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. นายแพทย์สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมศาสตร์)
รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมศาสตร์)
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
กรรมการ
5. อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
กรรมการ
6. นายยงยุทธ บ่อแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ
7. นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
เลขานุการ
9. นายชนกันต์ พันธ์อุดม
(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อาจารย์ศรันย์ ปองนิมิตรพร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
(ภาษาไทย วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชน)
กรรมการสมทบ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
กรรมการสมทบ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย
(เภสัชเคมีวิเคราะห์)
กรรมการสมทบ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
(สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์)
กรรมการสมทบ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภัทธ์ แก้วศรีทอง
(คหกรรมศาสตร์)
กรรมการสมทบ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล
(รัฐประสาศนศาสตร์)
กรรมการสมทบ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
(รัฐศาสตร์ และการเมืองการปกครอง)
กรรมการสมทบ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
(การบริหารสถานศึกษา)
กรรมการสมทบ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
กรรมการสมทบ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาหารและโภชนาการ)
กรรมการสมทบ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ปานทุ่ง
(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
กรรมการสมทบ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
(สาธารณสุขศาสตร์ การควบคุมแมลงพาหะนำโรค)
กรรมการสมทบ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ
(สาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการสมทบ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิงกิ่งแก้ว สำรวยรื่น
(สาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล)
กรรมการสมทบ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์
(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
กรรมการสมทบ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ปรีชา มูลสาร
(สุขศาสตร์และการสุขาภิบาลสัตว์)
กรรมการสมทบ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
กรรมการสมทบ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
(นิติศาสตร์)
กรรมการสมทบ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์
(คหกรรมศาสตร์)
กรรมการสมทบ
20 อาจารย์สุรินทราพร แสวงงาม
(วิศวกรรมอาหาร)
กรรมการสมทบ
21. อาจารย์ ดร.บุญส่ง กวยเงิน
(ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา)
กรรมการสมทบ
22 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
(การจัดการท่องเที่ยว)
กรรมการสมทบ
23 อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการสมทบ
24 อาจารย์วรลักษณ์ สุริวงษ์
(วิศวกรรมอาหาร)
กรรมการสมทบ
25 อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
(ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
กรรมการสมทบ
26 อาจารย์ ดร.อรรถพล วงศ์ชัย
(การพัฒนาชุมชน)
กรรมการสมทบ
27 อาจารย์ ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)
กรรมการสมทบ
28 อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์
(นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน)
กรรมการสมทบ
29 อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม
(การพยาบาลสูติศาสตร์)
กรรมการสมทบ
30 อาจารย์สุกานดา คงแก้ว
(การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
กรรมการสมทบ
31 อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์
(รัฐประศาสนศาสตร์)
กรรมการสมทบ
32 อาจารย์ ดร.สุวิมล ทาริวงศ์
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
กรรมการสมทบ
33 นายชนกันต์ พันธ์อุดม
(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
กรรมการสมทบ
34 นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
(บริหารธุรกิจ)
กรรมการสมทบ

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th