หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
5. คณบดีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
9. คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ
10. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ
11. รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
12. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
13. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
14. หัวหน้าฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
15. รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
16. นายชนกันต์ พันธ์อุดม กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวณัฐมน วิจารณกุล ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. นายแพทย์สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมศาสตร์)
รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมศาสตร์)
กรรมการ
5. อาจารย์ชมภู่ บุญไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
กรรมการ
6. นายยงยุทธ บ่อแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ
7. นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
เลขานุการ
9. นายชนกันต์ พันธ์อุดม
(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
กรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
คณะครุศาสตร์ (การวิจัยและการวัดผลทางการศึกษา)
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
คณะครุศาสตร์ (บริหารการศึกษา)
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิงกิ่งแก้ว สำรวยรื่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย)
กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
13 อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (รัฐศาสตร์ และการเมืองการปกครอง)
กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
คณะวิทยาการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาจีน)
กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (นิติศาสตร์)
กรรมการ
17. อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี
วิทยาลัยการพยาบาล (การพยาบาลมารดาทารก)
กรรมการ
18. อาจารย์ศรันย์ ปองนิมิตรพร
วิทยาลัยการพยาบาล (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)
กรรมการ
19. อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ
วิทยาลัยการพยาบาล (การพยาบาลผู้ใหญ่)
กรรมการ
20 อาจารย์สุรินทราพร แสวงงาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (วิศวกรรมอาหาร)
กรรมการ
21. นายชนกันต์ พันธ์อุดม
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้รับผิดชอบ
กรรมการและเลขานุการ
22 นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์)
กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น (รัฐประศาสนศาสตร์)
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ปรีชา มูลสาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (สุขศาสตร์และการสุขาภิบาลสัตว์)
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เภสัชเคมีวิเคราะห์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.บุญส่ง กวยเงิน
คณะครุศาสตร์ (ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา)
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
คณะวิทยาการจัดการ (การจัดการท่องเที่ยว)
กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.อรรถพล วงศ์ชัย
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น (การพัฒนาชุมชน)
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)
กรรมการ
11. อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง
คณะครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กรรมการ
12. อาจารย์วรลักษณ์ สุริวงษ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (วิศวกรรมอาหาร)
กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์)
กรรมการ
14. อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลสูติศาสตร์)
กรรมการ
15. อาจารย์สุกานดา คงแก้ว
คณะครุศาสตร์ (การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
กรรมการ
16. อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น (รัฐประศาสนศาสตร์)
กรรมการ

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th