หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Ethical Guidelines
ปี ค.ศ. Ethical Guidelines
1947 กฎของเรมเบิร์ก
2000 ICH Good Clinical Practice Guideline ฉบับภาษาไทย
2007 แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย พ.ศ. 2550
2008 ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลอก (ค.ศ. 2008) หลักจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
2008 The Belmont Report
2009 จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา
2009 ICH Good Clinical Practice Guideline ·แนวทางการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่)
2009 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ (CIOMS)
2012 CIOMS Guidelines 2012 สาระสำคัญที่กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนควรทราบ
2013 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th