หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรม
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศนียบัตรฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
  วุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรม
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)
จัดโดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ณ ห้องประชุม ท๔๑๐ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
  วุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรม
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร
  คณะครุศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  คณะเทคโนโลยีุตสาหกรรม
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  วิทยาลัยการพยาบาล
• วุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course ) โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• วุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course ) วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว
  คณะครุศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  วิทยาลัยการพยาบาล

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th