หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ประกาศ
เรื่อง วันที่อัพโหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2) 19 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. 2563 10 กรกฏาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2563 10 กรกฏาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course) 11 ธันวาคม 2562คำสั่ง
เรื่อง วันที่อัพโหลด
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 24 มิถุนายน 2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 27 พฤษภาคม 2566
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 30 ตุลาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๓๙๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร (Network Research Ethics Committee: NREC) 03 สิงหาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๓๙๘๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร (Network Research Ethics Committee: NREC) 03 สิงหาคม 2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มเติม) 27 มิถุนายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4513/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Regional Research Ethics Committee : NU-RREC) 24 เมษายน 2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 66/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 27 กันยายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 494/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 07 มิถุนายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 31/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1086/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 22 ตุลาคม 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 29/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 มิถุนายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 13/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 เมษายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 ตุลาคม 2560ระเบียบ
เรื่อง วันที่อัพโหลด
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ พ.ศ.2560 2561 มิถุนายน 551

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th