ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

21 เมษายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1006 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม สมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการทำแบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรม ให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
          ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้ที่เข้าอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (https://research.dru.ac.th/archives/1656) และลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR Code ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565  หรือลงทะเบียนที่ URL แบบฟอร์มการลงทะเบียน อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565 (บุคคลภายนอก) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVkqY4FkDyj-g-UJ7_aXhL-s8ZJdlG93neHXUZ3l6p_PyuBQ/viewform?usp=sf_link

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook