ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

20 กรกฏาคม 2566   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 454 ครั้ง
          ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์” ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยและวิธีดำเนินงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการ วิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย และเพื่อผู้เข้าฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ที่ กำหนดได้รับวุฒิบัตรและสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์สาขาสังคมศาสตร์ และใช้ประกอบการขอรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ต่อไปได้
 
          เพื่อการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง"จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ดังกล่าว ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

 
 
หมายเหตุ : 
                1. เสียค่าลงทะเบียน 500 ต่อคน 
                2. วุฒิบัตรจากการอบรมครั้งนี้ สามารถใช้ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1Vtm6twGCgD5PpO9aQ2Rh5sNr1G9I8u2W
แชร์ข่าวนี้บน facebook