ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2567    
 •  เอกสารการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ    
 •  พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 และการบริหารจัดการผลงานวิจัยของ สวก.    
 •  เอกสารแนวทาง การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) สวก.    
 •  บันทึกข้อความขอนำส่งทุนวิจัย (ทุนภายใน/ทุนภายนอกอื่น ๆ)    
 •  กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นด้วย อววน. (Social Enterprise)    
 •  คู่มือนักวิจัย ในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)    
 •  คู่มือสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. (ฉบับปรับปรุง 2565)    
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย รอบ 6 เดือน (ว-สญ.1) งบประมาณแผ่นดิน    
 •  ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย/การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  (ร่าง)แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570    
 •  แบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับชุดโครงการวิจัย    
 •  แบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว    
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย    
 •  แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
ทั้งหมด 32 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570    
 •  บันทึกข้อความขอนำส่งทุนวิจัย (ทุนภายใน/ทุนภายนอกอื่น ๆ)    
 •  กระบวนการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย รอบ 6 เดือน (ว-สญ.1) งบประมาณกองทุนฯ    
 •  ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 •  ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย/การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  แบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับชุดโครงการวิจัย    
 •  แบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว    
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย    
 •  แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level -TRL1-9    
 •  Societal Readline Level - SRL    
 •  แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร    
 •  แบบสรุปการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
ทั้งหมด 20 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    
 •  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบ E-Book    
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบที่2.pdf    
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบที่1.pdf    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคภาคใต้    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคภาคกลาง    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคเหนือ    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) update 01/08/2555    
 •  ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559    
ทั้งหมด 11 ไฟล์