หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ประกาศ
เรื่อง วันที่อัพโหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับรองโครงการกำกับดูเเลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 07 พฤษภาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 2561 04 กรกฏาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับรองโครงการกำกับดูแล การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2561 10 มิถุนายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตยว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559 10 มิถุนายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับรองโครงการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2561 01 มิถุนายน 2561คำสั่ง
เรื่อง วันที่อัพโหลด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 873/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 19 ตุลาคม 2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 65/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 01 ตุลาคม 2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 60/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงแล้วใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 02 กันยายน 2562
คำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ที่ 1 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับรองโครงการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 11 มิถุนายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 14/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 01 พฤษภาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1027-2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 02 มิถุนายน 2559
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 945/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 02 มิถุนายน 2559ระเบียบ
เรื่อง วันที่อัพโหลด
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. 2564 04 ตุลาคม 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 09 ธันวาคม 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ.2560 08 มิถุนายน 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ.2560 21 มิถุนายน 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. 2557 26 พฤษภาคม 2559

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th