หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย)
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง
(ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์)
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี
(ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์)
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ปรีชา มูลสาร
(สัตวแพทย์ชำนาญการหรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
(ผู้มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นที่ครอบคลุมงาน เช่น นักสถิติ นักเคมี และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
กรรมการ
6. นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
(ผู้มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นที่ครอบคลุมงาน เช่น นักสถิติ นักเคมี และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี
(ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่สังกัดมหาวิทยาลัย)
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิรินก้อนคง
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวนริสรา คงสุข
(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th