ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)

11 มิถุนายน 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 72 ครั้ง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎคม 2567 ปิดรับเวลา 17.00 น. 

** ทั้งนี้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด จะต้องรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11910แชร์ข่าวนี้บน facebook