ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรหน่วยงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM

11 มิถุนายน 2567   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 47 ครั้ง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรหน่วยงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2567 ในรูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1
 
สามารถดูรายละเอียดกำหนดการอบรม และลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดส่ง Concept Note ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 17 มิถุนายน 2567
 
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567
- 09.00 น. กล่าวเปิดการอบรมโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- 09.15 - 10.30 น. การบรรยายเทคนิคพิชิตทุน KM : การเขียนข้อเสนอ และนำเสนอโครงการ KM อย่างไรให้ได้รับทุน
- เทคนิคการเขียนข้อเสนอทุน KM โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ
- เทคนิคการเตรียมการนำเสนอโครงการ เมื่อข้อเสนอผ่านการพิจารณาในรอบแรกโดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- 11.00 - 11.30 น. การบรรยายเรื่อง “แก่นการเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
- 11.30 - 12.30 น. การบรรยาย เรื่อง “การเขียนข้อเสนอ KM ให้เชื่อมโยงประเด็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)“ โดย ดร.มารยาท สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิ
- 13.00 – 17.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567
- 09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
- 13.00 – 17.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567
- 09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในกรอบมิติการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ
 
สามารถลงทะเบียนการอบรมได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/ohmTZxBnDSiq9ocu9แชร์ข่าวนี้บน facebook