ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

01 ธันวาคม 2566   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 278 ครั้ง
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์สุขภาพไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2567
 
การนำวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization)
          เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความ สามารถของเอกชนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เชื่อมต่อและกระจายสู่ เศรษฐกิจฐานราก
 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
          - วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและ มูลค่าสูง (High Valued Medical Device)
          - การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Genomics and Precision medicine)
          - การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร (Herbal medicine and Extracts)
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
          ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 
การยื่นข้อเสนอโครงการ
          - ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ ศึกษารายละเอียดและจัด ทําข้อเสนอโครงการ โดย Download แบบฟอร์มได้จาก เว็บไซต์ของ ศลช. www.tcels.or.th
          - ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ ยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nris.go.th โดยกรอกข้อมูลในระบบพร้อมแนบข้อเสนอโครงการ ที่ได้กรอกตามแบบฟอร์มของ ศลช.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ ศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ RU ปี 2567 (รอบที่ 1)_21.11.66_signed.pdf
คู่มือ RU สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ_Final_Rev. 09.11.66 (1).pdf
ตัวอย่างหนังสือนำขอรับสนุบสนุนทุนโครงการ TCELS.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)_Final_Rev. 09.11.66.docx
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการทำงานวิจัย กรณี มีหน่วยงานวิจัยร่วมหลายหน่วยงาน.docx
หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.docx

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11781
แชร์ข่าวนี้บน facebook