ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 

ประกาศ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเงินรายได้ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ พ.ศ. 2561
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์ราคากลางสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 • (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนการวิจัยประเภททุนเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559
 • ประกาศแนวทางในการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ปี 2557
 • ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องกำหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย พ.ศ. 2555
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ประกาศนโยบายประกันคุณภาพ 2555
 • ประกาศนโยบายประกันคุณภาพ 2554
 • ประกาศนโยบายประกันคุณภาพ 2553
 • ประกาศนโยบายประกันคุณภาพ 2552
 • ประกาศนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศ 2555
 • ประกาศนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศ 2554
 • ประกาศนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศ 2553
 • ประกาศนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศ 2552
 • ประกาศกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย 2554
 • ประกาศยุทธศาสต์ กลยุทธ์เป้าหมายของกลยุทธ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกลยุทธของแผนยุทธศาสตร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราการเบิกเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พ.ศ. 2557
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ระบบการการติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปีงบประมาณ 2555
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-2555
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องกลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-2555
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ระบบการการติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แนวทางในการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องรายชื่อผู้รับทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณประจำปี 2555 ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ. 2553
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง  กำหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  (เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย)  พ.ศ. 2553
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการเข้าร่วมจัดนิทรรสการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แนวทางในการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รางวัลคุณภาพแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • ประกาศ นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   

  ©2017, Research and Development Institute.