หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)
หัวข้อที่ เรื่อง/ชื่อวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs
PSRU-EC 01/2.0 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน
PSRU-EC 02/2.0 วิธีการสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐาน
PSRU-EC 03/2.0 โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
PSRU-EC 04/2.0 เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
PSRU-EC 05/2.0 การอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร
PSRU-EC 06/2.0 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
PSRU-EC 07/2.0 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา
PSRU-EC 08/2.0 แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
PSRU-EC 09/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร่งรัด
PSRU-EC 10/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
PSRU-EC 11/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
PSRU-EC 12/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
PSRU-EC 13/2.0 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
PSRU-EC 14/2.0 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
PSRU-EC 15/2.0 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
PSRU-EC 16/2.0 การดำเนินการที่ไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืน โครงการวิจัย
PSRU-EC 17/2.0 การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียน
PSRU-EC 18/2.0 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
PSRU-EC 19/2.0 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
PSRU-EC 20/2.0 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย
PSRU-EC 21/2.0 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
PSRU-EC 22/2.0 การประชุมฉุกเฉิน
PSRU-EC 23/2.0 การติดต่อสื่อสาร
PSRU-EC 24/2.0 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
PSRU-EC 25/2.0 การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
PSRU-EC 26/2.0 การดำรงไว้ซึ่งการรักษาความลับของโครงการวิจัยที่จัดเก็บรอการทำลายและการย่อยทำลายเอกสาร
PSRU-EC 27/2.0 การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแจ้งเปลี่ยนกระบวนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยที่เป็นอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สารชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย จริยธรรมการวิจัยที่ใช้ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   โทรศัพท์ ภายใน 7213
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th