ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครทางการวิจัย และ หนังสือแสดงความยินยอม เข้าร่วมโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย)

01 กรกฏาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 184 ครั้ง
          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม           เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครทางการวิจัย และ หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และ อบรมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet นั้น

          บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครทางการวิจัย และ หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย) จำนวน 50 คน ซึ่งแบ่งการประชุมเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบการอบรมในห้องประชุม จำนวน 10 คน และ รูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Application จำนวน 40 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมในห้องประชุมภูมิพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จำนวน 10 คน ดังนี้

1.1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว

คำสอน

คณะครุศาสตร์

1.2

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ

เจริญวงศ์ระยับ

คณะครุศาสตร์

1.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ 

ใบกุหลาบ

คณะครุศาสตร์

1.4

อาจารย์สุกานดา 

คงแก้ว

คณะครุศาสตร์

1.5

อาจารย์กาญจน์ชนก 

เอมแสง

คณะครุศาสตร์

1.6

อาจารย์ ดร.พนัส

มัตยะสุวรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.7

นายอนุรักษ์

จิตต์บึงพร้าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.8

อาจารย์ ดร.ดนชนก

เบื่อน้อย

คณะวิทยาการจัดการ

1.9

อาจารย์ ดร.บุญลดา

คุณาเวชกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ

1.10

อาจารย์ธัญวรัตน์

คงนุ่น

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องรักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing  และมีการป้องกันตนเอง เช่น มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย, หน้ากากผ้า หรือ สวม Face Shield ในขณะอบรม

2. ผู้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet จำนวน 40 คน ดังนี้

2.1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ 

เสริมสุข

คณะครุศาสตร์

2.2

อาจารย์นันทิภาคย์ 

พวงสถิตย์

คณะครุศาสตร์

2.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย

มีทรัพย์

คณะครุศาสตร์

2.4

อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์

ยศเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.5

อาจารย์ ดร.วศิน

สุขสมบูรณ์วงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.6

อาจารย์เรณู

หมีเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.7

อาจารย์หทัยรัตน์

มัตยะสุวรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.8

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์

วงศ์วัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

2.9

อาจารย์ ดร.พิณรัตน์

นุชโพธิ์ 

คณะวิทยาการจัดการ

2.10

อาจารย์ชมพูนุท

นรินทรางกูล ณ อยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ

2.11

อาจารย์อรรถพล

จรจันทร์

คณะวิทยาการจัดการ

2.12

อาจารย์หรรษา

สันติวิไลลักษณ์

คณะวิทยาการจัดการ

2.13

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน

สังโยคะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา

วงศ์กระจ่าง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง กิ่งแก้ว

สำรวยรื่น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา

ศรีเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.17

อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์

ประมัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.18

นางกัญญาวีร์

สมนึก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.19

นางสาวสุพัตรา

เอี่ยมนาค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.20

นางสาวณชกนก

เมธาอัครเดชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.21

นางสาวสุสิตรา

สิงโสม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.22

นางสาวศิริรัตน์

พันธ์เรือง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ

ศุภวิทิตพัฒนา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

2.24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก

พริกบุญจันทร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

2.25

อาจารย์ ดร.คำรบ 

สมะวรรธนะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

2.26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ

พงศ์ศักดิ์ศรี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์

วรรณา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.28

อาจารย์เกียรติชัย

บรรลุผลสกุล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.29

อาจารย์วชิระ

วิจิตรพงษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.30

อาจารย์นนทชา

ชัยทวิชธานันท์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

2.31

อาจารย์วสันต์

ปวนปันวงศ์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

2.32

อาจารย์ชมภู่

บุญไทย

วิทยาลัยการพยาบาล

2.33

อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์

สร้อยเพ็ชร

วิทยาลัยการพยาบาล

2.34

นายนิธิโรจน์

เรือนก้อน

วิทยาลัยการพยาบาล

2.35

นางสาวสิริลักษณ์

วงศ์ประสิทธิ์

กองพัฒนานักศึกษา

2.36

นางเอมอร

กมลวรเดช

กองนโยบายและแผน

2.37

นายสุรชัย

เกตุนิล

กองนโยบายและแผน

2.38

นายสามารถ

เน่าบู่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.39

นางสาวมาลัย

ใจงาม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.40

นางสาวจิดาภา

ธรรมรักษ์กุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

          จึงประกาศให้ทราบ และขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เอกสารประกอบการอบรม และ เกียรติบัตร จะขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ และเข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 50 คน เท่านั้น

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_737_01-07-2563.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook