ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Hackathon : Coolture Heritage Gen Z ภายใต้กิจกรรม “ไทยทะยาน”

08 กุมภาพันธ์ 2565   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 519 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นศูนย์กลางเจ้าภาพในการจัดโครงการ Hackathon : Coolture Heritage Gen Z ภายใต้กิจกรรม “ไทยทะยาน” ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงการติด อาวุธทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้นักศึกษาสามารถออกแบบ สร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดให้เกิดโมเดล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และจากโครงการ U2T ทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมการประกวด 4 ด้าน ดังนี้
          1.) กิจกรรมการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย
          2.) กิจกรรมการประกวดการออกแบบเครื่องประดับ
          3.) กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม
          4.) กิจกรรมการประกวดการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Hackathon : Coolture Heritage Gen Z ภายใต้กิจกรรม “ไทยทะยาน” ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของท่านร่วม ส่งผลงานเข้าประกวด และขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป (รูปแบบออนไลน์) ผ่าน Streaming Live ทาง facebook.com/ thaithayarn, และติดตามข่าวสารการประกวดได้จาก IG Account : thaithayarn โดยมีคุณทิยา ฉายสบัด โทรศัพท์ 093 - 662 - 9246 เป็นผู้ประสาน

 
 
 แชร์ข่าวนี้บน facebook