ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับผู้วิจัย

12 มกราคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 998 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับผู้วิจัย ให้ผู้วิจัยใช้แบบฟอร์ม VERSION 3.0 ในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอรับการพิจารณาฯ ผ่านทาง ONLINE SUBMISSION  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Qr Code ด้านบนแชร์ข่าวนี้บน facebook