ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย

29 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1053 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้นในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอนำลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย จำนวน 1 ฉบับ เพื่อให้สถาบันเครือข่ายเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้ นางสาวธนัญญา เสริมชูธรรม เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8637 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nu-rrec@nu.ac.th เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้
          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย
แชร์ข่าวนี้บน facebook