ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

17 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 991 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม สมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการแบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
          ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้ที่เข้าอบรมมีสิทธิ์ เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th และลงทะเบียนเข้าอบรม คลิก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564แชร์ข่าวนี้บน facebook