ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังงานเสวนาวิชาการ เรื่อง การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล

16 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 634 ครั้ง
          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังงานเสวนาวิชาการเรื่อง "การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom และ Facebook LIVE โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน 
 
          พบกับการบรรยายเรื่อง การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล ประเภทสัตว์ฟันแทะ โดย สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ คณะกรรมการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
          การบรรยายเรื่อง การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล ประเภทปศุสัตว์ โดย น.สพ.รชฏ ตันติเลิศเจริญ คณะกรรมการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
          การเสวนาวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์: สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติต่อสัตว์ วืทยากรประกอบด้วย
               - ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงษ์ คณบดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               - อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               - ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
          และกล่าวปิดงาน โดย นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 
          ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง
          ผ่านเว็บไซต์ : https://l.nrct.go.th/3z7Kuqh
          และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง 
          Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติแชร์ข่าวนี้บน facebook