ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย

31 พฤษภาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1375 ครั้ง
          ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทวิทยาลัยสวยดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564  เวลา 8.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม MS Team ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท 
          ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมในการอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TgvhkzrYCtw6LYiCA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2241-7191-95 ต่อ 4121 และ 4126 https://www.facebook.com/graduate.school.sdu 

          กำหนดการ https://drive.google.com/file/d/16wwn_8tK6kUtB6H8XL3Ih02pX6eGLA5H/view
แชร์ข่าวนี้บน facebook