ภาพรวมข้อมูลงานวิจัย

จำนวน
ทุนสนับสนุนการวิจัย
2,565
เพิ่มเติม
จำนวน
ผลที่ได้รับการงานตีพิมพ์
3,874
จำนวน
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
630
จำนวน
ผลงานนำที่ไปใช้ประโยชน์
783
จำนวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
578
จำนวน
นักวิจัย
654
จำนวนทุนสนับสนุนการวิจัย แบ่งตามประเภททุน
จำนวนทุนสนับสนุนการวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขา
จำนวนทุนสนับสนุนการวิจัย แบ่งตามคณะ
จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย
แบ่งตามฐานการตีพิมพ์
จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus
จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในฐาน Web of Science
จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
จำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งตามปีงบประมาณ
จำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งตามประเภท
จำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งตามคณะ
จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ แบ่งตามประเภทการนำไปใช้ประโยชน์
จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ แบ่งตามคณะ