เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2564  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการได้รับเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ พ.ศ. 2564  
 • 107 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564  
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 • การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562  
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  
ทั้งหมด 58 ไฟล์

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ