• pbr2023
  • FF2566
  • pbofu
  • บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่อยู่ในอันดับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2022
  • แสดงความยินดีกับ ผอ.
  • ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
1 2 3 4 5 6 7

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระยะที่ 2เข้าสู่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

บริการสำหรับนักวิจัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ช่าวประชาสัมพันธ์

ภาพรวมข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบประมาณด้านการวิจัย

จำแนกตามคณะ


จำแนกตามแหล่งทุน
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาผลงานตีพิมพ์

ภาพรวมผลงานตีพิมพ์
SCOPUS


TCI
Web of Science/ISI


ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
วีดิทัศน์
ปฏิทินกิจกรรม
สารสนเทศมหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ