แหล่งทุนวิจัย

* เรียงลำดับตามระยะเวลาที่ปิดรับทุนหลังสุด
ชื่อทุน ประเภททุน สถานะ รายละเอียด ปี Submit
เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฏาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
--------------------------------------
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ให้เกิดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพท์ที่ชัดเจน ตรงตามความต้องการและความจำเป็น
          ในการนี้ วช. จึงเห็นควรส่งเสริมการวิจัยและนัวตกรรมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม “ปลาสวยงาม” ของประเทศ เพื่อให้เกิดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพท์ที่ชัดเจน ตรงตามความต้องการและจำเป็นของประเทศ โดยมีประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีกรอบการวิจัย ดังนี้

          1) ปัญหาอุปสรรคการส่งออกปลาสวยงามไปยังประเทศคู่ค้า และแนวทางการแก้ไข
          2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ของสัตว์น้ำสวยงาม เช่น ปลากัด
          3) การศึกษาตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
                    - การศึกษาความต้องการของตลาดและกำลังการผลิต ในด้านปริมาณและชนิดพันธุ์
                    - การศึกษาแล้วโน้มตลาดในอนาคต
          4) การวิจัยและนวัตกรรมระบบการเพาะเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
          5) การวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น
                    - อาหาร สมุนไพรและสารเคมี เพื่อรักษาโรคปลาสวยงาม เพิ่มความสวยงาม สีสัน สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่มอัตราส่วนเพศให้ตรงความต้องการตลาด
                    - ตู้ เครื่องให้อากาศ เครื่องกรองน้ำ เครื่องให้อาหาร และอื่นๆ เป็นต้น
          6) งานวิจัยด้านการการผลิตเพิ่มคุณภาพและปริมาณสำหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
          7) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง Brand Story ให้ปลาสวยงามไทย
                    - Brand จากการสร้างอัตลักษณ์
                    - Brand จากการสร้างคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ
          8) การศึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งระบบของ Ornamental fish Hub
                    - การซื้อ ขาย และประมูล
                    - แหล่งข้อมูล เกษตร และผู้ประกอบการ

การส่งข้อเสนอการวิจัย
          1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุนฯ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.nrct.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 591
          2. ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nriis.nrct.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา
          กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ NRIIS กรุณาติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607
          3. ให้จัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียดครบทุกข้อ โดยใช้ Font Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16 และจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ พร้อมสำเนา จำนวน 7 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ไปยัง วช. ตามที่อยู่ ดังนี้
                    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
                    ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
                    อาคาร วช.4 ชั้น 3 เลขที่ 196 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          4. วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา
          วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 20 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น.
          วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:30 น.


รายละเอียดทุนวิจัย   เอกสารแนบ/เอกสารดาวน์โหลด


website : https://research.psru.ac.th/read.php?cat=ReadNews&NewsID=948
2563
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 24 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฏาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
--------------------------------------           ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
          วช. จึงเห็นควรส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่า “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อลดปัญหาการจับปลาสวยงามในธรรมชาติ และป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้าจากการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ
          2. เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตปลาสวยงามในธรรมชาติสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนทุน
          วช. จะสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยโครงการที่ขอรับทุนฯ จะต้องเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมถึงภาคเอกชน ในการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ครอบคลุมพื้นที่ในระดับภูมิภาค ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ได้แก่
          ภาคกลาง
          ภาคเหนือ
          ภาคตะวันออก
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ภาคใต้
          โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดการความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีความพร้อมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขยายผลในรูปแบบต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย จนเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้ การลดต้นทุน รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
          ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลต่อ การสร้างมูลค่าเพิ่มของปลาสวยงามพื้นเมืองอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะของโครงการที่ขอรับทุนฯ
          โครงการที่ขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนี้ ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อลดปัญหาการจับปลาสวยงามในธรรมชาติ และป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้าจากการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ 2. เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตปลาสวยงามในธรรมชาติสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดย
          1. มีการศึกษาสถานภาพปลาสวยงามในธรรมชาติ และคัดเลือกปลาสวยงามในธรรมชาติที่มีศักยภาพมาส่งเสริมในเชิงการค้า เพื่อยกระดับสู่การส่งออก ในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ
          2. มีการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงในระดับ (Lab scale) และการเพาะเลี้ยงสู่เชิงพาณิชย์ (Pilot scale)
          3. มีกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินงานที่ชัดเจน
          4. มีความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่าย หรือมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายหรือระดับพื้นที่ เช่น กรมประมง หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานบริหารส่วนท้องที่ กลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชน
          5. มีการจัดการความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เกิดการนำไปบูรณาการใช้ประโยชน์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
                    นวัตกรรม/เทคโนโลยีการผลิต (Lab scale) และการผลิตเชิงพาณิชย์ (Pilot scale)
                    การยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงเกษตร สู่ระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถส่งออกสู่ต่างประเทศได้
                    การเสริมศักยภาพการผลิตทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
                    การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรสู่ Smart Farmer/ Young Smart Farmer หรือเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพในการขยายผลเทคโนโลยี และ/หรือการพัฒนาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สำหรับเป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจ

          6. เพิ่มศักยภาพทางการค้า โดยการสร้าง Brand Story Telling ให้กับปลาสวยงามสายพันธุ์ดังกล่าว ให้เป็นที่ยอมรับทางการตลาด
          7. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปลาสวยงามในธรรมชาติสายพันธุ์ดังกล่าว
          8. มีความร่วมมือกับ”กรมประมง” ในการผลักดันให้เกิดกระบวนการการรับรองปลาสวยงามในธรรมชาติ ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง
          9. ประเด็นอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
          10. มีกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
                    มีกิจกรรมหรือกลไกในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ (กลุ่มเกษตรกร สมาคม วิสาหกิจ สหกรณ์) และสร้างความเชื่อมโยงกับเกษตรกรในพื้นที่อื่น โดยมีโครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเกษตรกร มีกิจกรรมหรือกระบวนการในการรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรองทางการค้า
          11. มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
          12. วช. จะให้ความสำคัญกับโครงการที่มีความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับผู้ประกอบการเอกชนเป็นลำดับแรก
          13. ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการทั้งก่อนการดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน

เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
          โครงการที่ขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
          1. มีลักษณะการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในข้อที่ 2
          2. ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 3 ปี โดย วช. จะพิจารณาปีต่อปี
          3. มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
          4. งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ และเหมาะสม กับการดำเนินงานวิจัย
          5. ข้อเสนอขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอขอรับทุนฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
          กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากมาดำเนินการต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนฯ และเรียกเงินทุนฯ คืน
          6. กรณีที่เป็นการดำเนินงานซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างจากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
          7. หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้อำนวยการแผน หัวหน้าโครงการย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน
          8. วช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกสัญญาฯ ในกรณีผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยไม่ส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด และมีสิทธิ์เรียกเงินทุนวิจัยคืน พร้อมดอกผล (ถ้ามี)

การส่งข้อเสนอการวิจัย
          1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุนฯ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.nrct.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 591
          2. ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nriis.nrct.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา
          3. ให้จัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียดครบทุกข้อ โดยใช้ Font Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16 และจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ พร้อมสำเนา จำนวน 7 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ไปยัง วช. ตามที่อยู่ ดังนี้
                    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
                     ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
                    อาคาร วช.4 ชั้น 3 เลขที่ 196 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          4. วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา


website : https://research.psru.ac.th/read.php?cat=ReadNews&NewsID=949
2563
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2564 จำนวน 2 กรอบการวิจัย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 10 มิถุนายน 2563 - 10 กรกฏาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด : สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2564 จำนวน 2 กรอบการวิจัยดังนี้
1. กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่
2. กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ ARDA EPMS ที่ www.arda.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2563
website : http://www.arda.or.th
2563
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 10 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
รายละเอียด :
website : https://bit.ly/3dX59nc
2563
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 2) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 09 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด : ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2563 ในการนี้สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในฐานะเป็นศูนย์ประสานงานได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัยในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 -19 มิถุนายน 2563 โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 3 ชุดพร้อม CD จำนวน 1 แผ่น มายังฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น เพื่อส่งไปยังศูนย์ประสานงานสำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววชิราภรณ์ พรมโชติ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 061 273 2266 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ดาวน์โหลด - ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563
website : https://bit.ly/3fe4HBp
2563
ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 เมษายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด : ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563.pdf
ประกาศเลื่อนวัน เวลา ปิดรับสมัคร ทุน NFIS.pdf
website : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2284
2563
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2563 แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สกสค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/files/newsAttach/news_919.pdf
2563
บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 พฤษภาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
รายละเอียด : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ 2563 (เพิ่มเติม).pdf
website : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2287
2563
การรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) สาขาสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 03 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 พฤษภาคม 2563
ผู้ให้ทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศ ขยายเวลา e-ASIA.pdf
2.guideline_9th_cc.pdf
3.applicationform_9th_agri_water_cc.docx
4.แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
5. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง 9th e-asia jrp.doc

website : http://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail.aspx?id=25430
2564 Submit
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 30 เมษายน 2563 - 08 พฤษภาคม 2563
ผู้ให้ทุน : กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_704_01-05-2563.pdf
2563
ทั้งหมด 110 ทุน