แหล่งทุนวิจัย

* เรียงลำดับตามระยะเวลาที่ปิดรับทุนหลังสุด
ชื่อทุน ประเภททุน สถานะ รายละเอียด ปี Submit
บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 มกราคม 2564 - 08 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1119
2564
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 ธันวาคม 2563 - 05 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1077
2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่ 4) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 30 พฤศจิกายน 2563 - 29 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1070
2564
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)” ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 ธันวาคม 2563 - 26 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1110
2564
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1106
2564
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมช ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1109
2564
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” - กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 ธันวาคม 2563 - 21 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1106
2564
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 16 ธันวาคม 2563 - 18 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1101
2564
ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1033
2564
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : กระทรวงดิจิทัล
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1057
2564
สํานักงานวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย นวัตกรรม ประจำปี 2564ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด 19 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 24 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1059
2564
วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1061
2564
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1064
2564
วช.ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1065
2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1066
2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1067
2564
ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1069
2564
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1073
2564
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1074
2564
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 พฤศจิกายน 2563 - 21 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1100
2564
ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 พฤศจิกายน 2563 - 18 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1056
2564
ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.- ASEAN Vising Scholar Progam (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 พฤศจิกายน 2563 - 08 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1051
2564
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด : โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
     - แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
     - แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
     - แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
     - แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต
ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ :
     – สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.)
     – สำหรับท่านที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และ บพค. จะรับข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS
     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1029
2564
ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ.2563-2564) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 30 กันยายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : ศจย.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1032
2564
ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1037
2564 Submit
เปิดรับสมัครทีมวิจัย หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป ในด้าน Food Innovation, Assistive Technology Devices และ IOT for Smart Industry เข้าร่วมโครงการ Deep Tech Acceleration by NSTDA : แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิท ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1053
2564 Submit
ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Sustainable Ageing Societies Under New Normal) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 03 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1054
2564
การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid 19)" ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 26 ตุลาคม 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1041
2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 08 ตุลาคม 2563 - 09 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม URL
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1022
2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 08 ตุลาคม 2563 - 03 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
รายละเอียด : รายละเอียดตาม URL
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1035
2565
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 24 สิงหาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด : แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

ประเด็นการวิจัย
-การสื่อสารในภาวะวิกฤต
-ผลกระทบและผลที่ตามมาจากสถานการณ์โรคระบาด
-การปรับตัวใหม่ในทางพื้นที่ ทางวัฒนธรรม หรือทางองค์กร
-วิกฤตมนุษยธรรม
-ชีวิตวิถีใหม่ (New normal lifestyle)
-การสนับสนุนและพลังทางสังคมในสภาวะวิกฤต
-ขีดความสามารถในการรับมือสภาวะวิกฤต
-พลังการสร้างสรรค์ท่ามกลางวิกฤต
-โรคระบาดใหญ่ในโลกไร้พรมแดน
-การจัดการวิกฤต (Crisis management)
-ทางเลือกและทางแพร่งเชิงนโยบาย
-แนวทางเตรียมความพร้อมสาหรับเยาวชนและคนรุ่นต่อไป

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
(หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

website : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6313
2564
ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 24 สิงหาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1006
2563
การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research” ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 10 กันยายน 2563 - 22 ตุลาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1028
2564
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 21 สิงหาคม 2563 - 15 ตุลาคม 2563
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=988
2563
ทุนอุตสาหกรรมอาหาร ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม url
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทุน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1015
2563
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2563 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 สิงหาคม 2563 - 03 กันยายน 2563
ผู้ให้ทุน : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=985
2563
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กรกฏาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
รายละเอียด :

          สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์วาส "สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มเเข็งของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน" โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง สวกซ ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์ที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
                    1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
                    2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
          ท่านที่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS ในเว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
          หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนและยื่นส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกขั้นตอนและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบและส่งเอกสารดังนี้
                    1. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 1 ฉบับ
                    2. เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยต้นฉบับที่มีการลงนามจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกท่านต้องลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครบถ้วนพร้อมสำเนา 4 ชุดรวมเป็น 5 ชุดและ CD ไฟล์ข้อเสนอโครงการ 1 แผ่น
          นำส่งเอกสารทั้งหมดโดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตัวเอง ทั้งนี้ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ ภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เท่านั้น ทั้งนี้เอกสารต้นฉบับที่นำส่งหากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขหรือเกินกำหนดระยะเวลาข้างต้นจะถือว่าเป็นโมฆะ


website : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306
2564
เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 24 มิถุนายน 2563 - 06 สิงหาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?cat=ReadNews&NewsID=950
2563
ด่วนที่สุด ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 กรกฏาคม 2563 - 01 สิงหาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/files/newsAttach/news_967.pdf
2563
ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจักการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 มิถุนายน 2563 - 22 กรกฏาคม 2563
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?cat=ReadNews&NewsID=953
2563
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 24 มิถุนายน 2563 - 22 กรกฏาคม 2563
ผู้ให้ทุน : ป.ป.ช.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?cat=ReadNews&NewsID=955
2563
ทั้งหมด 110 ทุน