เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

แหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการ

แหล่งทุนวิจัย

* เรียงลำดับตามระยะเวลาที่ปิดรับทุนหลังสุด
ชื่อทุน ประเภททุน สถานะ รายละเอียด ปี Submit
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 19 ตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2566
---------------------------------------
          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1788
2566
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 11 ตุลาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1787
2566 Submit
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 กรกฏาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2565
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
รายละเอียด :

          มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2537 ด้วยเงินบริจาค จาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

          บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัย ในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกันเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่ แนบมา โดยส่งแบบฟอร์มมาที่

          ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
          ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
          ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
          โทร. 062 229 6468 (คุณเรณุกา) หรือ 02 266 6595 ต่อ 553 (คุณเสาวลักษณ์) กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม 2565


          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิก
          รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1736

2565
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 สิงหาคม 2565 - 07 ตุลาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
รายละเอียด :

          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ นวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ซึ่งผลการวิจัยสามารถตอบโจทย์นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แก้ไขปัญหาชาติ และสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางพลังงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4)     การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม
          แผนงาน (P23)     ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน
          แผนงานย่อย (N48)     พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)
          ช่วงเวลารับข้อเสนอ     22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.)
          การยื่นข้อเสอฯ     ผ่านระบบ NRIIS
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
          ข้อมูลด้านทุนวิจัย     โทร. 0 2561 2445 ต่อ 212 หรือทางอีเมล Napaporn.c@nrct.go.th
          ข้อมูลด้านระบบ NRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม     โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ url


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1751
2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 มิถุนายน 2565 - 15 สิงหาคม 2565
ผู้ให้ทุน : วช.
รายละเอียด :

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          กรอบข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรณาการเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 4 ด้าน
                    1. การเกษตรและอาหาร
                    2. สุขภาพและการแพทย์
                    3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
                    4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
          สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. ส่งด้วยตนเองหรือทาง e-mail researchpsru@psru.ac.th
          สอบถามเพิ่มเดิม
                    ห้องงานวิจัย บริเวณชั้น 1 อาคารศรีพิบุล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชกุฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว) เบอร์โทร 055-267038 ภายใน 7215
          ลงทะเบียนได้ที่ https://me-qr.com/mqjeBi


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1719
2567
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1680
2566
ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 16 เมษายน 2565 - 01 กรกฏาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียด :

           ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยผู้สนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้น การวิจัย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.2 (รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
           ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/th/research-download-documents และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถส่งข้อมูล ทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research2062@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาราชการ


website : https://library.parliament.go.th/th/research-download-documents
2565
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 02 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1679
2565
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้านการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1699
2566
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้าน National Postdoctoral/Postgraduate System ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1700
2566
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้าน Frontier BCG และ Frontier Research ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1701
2566
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1702
2566
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ประเด็น การพัฒนา Frontier Research Infrastructure เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1703
2566
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 1) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 28 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :

แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เวลา 17.00 น.)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11557
สอบถามเกี่ยวกับทุนวิจัยภายใต้แผนงานคนนาคมแห่งอนาคต ได้ที่
สำนักประสานงานชุดโครงการคมนาคมแห่งอนาคต
คุณศศิธร ศรีคำม้วน 092-626-3936
คุณเสาวภา ชูศรี 087-357-4095
E-mail: pmuc.fm@gmail.com

website : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11557

2565
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มกราคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สป,อว,
รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์      เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
     เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/นักศึกษา และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ 2 รอบ ดังนี้      รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 ก.พ. 65
     รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 ถึง วันที่ 24 พ.ค. 65

ดาวห์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://zhort.link/vZc

ผู้ประสานงาน : คุณเพิ่มพร ยังแช่ม (ผึ้ง) 055-968759
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1545

2565
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 เมษายน 2565 - 06 พฤษภาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด :

          ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน e-mail : researchpsru@psru.ac.th เท่านั้น (ไฟล์เอกสารสกุล .doc และ .pdf) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aFK5TL2UbSDLwvw3662CtCZ3pD14Mlpv หรือ QR code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายเจตน์นที ราชเมืองมูล โทร 089-7061644 หรือ โทรศัพท์ 055-267038 เบอร์ภายใน 7215


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1632
2565
โครงการ RAINS for Thailand Food Valley @TISTR สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/นักวิจัย ที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาฯ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 เมษายน 2565 - 01 พฤษภาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :

โครงการ RAINS for Thailand Food Valley @TISTR สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

          เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/นักวิจัย ที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา ต้นแบบอาหารในกลุ่มอาหารฟังก์ชันและอาหาร เฉพาะบุคคลให้สามารถผลิตในระดับ ถึงอุตสาหกรรมหรือระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณสุด 1 ล้านบาท (สามารถขยายกรอบงบโครงการตามผลการพิจารณาจาก สวก.)
          เงื่อนไขการขอทุนสนับสนุน : ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (In cash) สัดส่วนไม่ต่ำกว่า 15% ของงบประมาณ

          ส่งใบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Line : fisp_tistr (คุณณปภา)
          โทร 025779000 ต่อ 9702-3 (คุณณปภา)


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1624
2565
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565
ผู้ให้ทุน : กสศ.
รายละเอียด : โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1611
2565
ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ วิสหากิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"
---------------------------
ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ วิสหากิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2565
---------------------------
คุณสมบัติ
- ชุมชนและนักวิจัย จับคู่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
- คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป ที่มุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
- สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม
(หลังผ่านการคัดเลือก SidUP-Isan-South จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
- มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
- ชุมชนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์
---------------------------
สนับสนุนผลงานละ ไม่เกิน 300,000 บาท
ผู้สนใจสมัครได้ที่ เว็บไซต์ : www.SidUP-IS.ssru.ac.th
---------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ - โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 และ 085-911-2109
- นายอนุพันธ์ สุทธิมาร - โทร. 02-160-1343 ต่อ 22 และ 084-119-7410
- นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ - โทร. 02-160-1343 ต่อ 12 และ 083-429-7431


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1625
2565
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 14 มีนาคม 2565 - 08 เมษายน 2565
ผู้ให้ทุน :
รายละเอียด :

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ของสถาบันอุดมศึกษา นั้น
          ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่คุณอัญชลิกา ขอบธรรม โทรศัพท์ 087-3163705


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1613
2565
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 21 มกราคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ให้ทุน : สป.อว.
รายละเอียด : -
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1542
2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม เมตาเวิร์ส จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 03 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1559
2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 17 มกราคม 2565 - 16 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ให้ทุน : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1537
2565
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 17 มกราคม 2565 - 07 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :

          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่าน ระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11519


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1536
2565
สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ปี 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2565 - 27 มกราคม 2565
ผู้ให้ทุน : สป.อว.
รายละเอียด :

           สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ปี 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบนี้ โดยสามารถ download เอกสาร และแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1FogB9aqT-KIpYqpciCxgeLOv6XnDm-fR?usp=sharing ทั้งนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ออย (087-3163705) สบน.มรอ.
          อ่านประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่เอกสารแนบ
ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการ
     รอบที่ 1 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565
     รอบที่ 2 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1538

2565
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 14 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :

          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “ *ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน*
สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9507


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1507
2565
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 10 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2565

     Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” กรอบวิจัย *“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”* สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9504


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1506

2565 Submit
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 08 พฤศจิกายน 2564 - 07 ธันวาคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :

          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
               • โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
               • โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
          ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8439
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1484

2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 27 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายละเอียด :

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภายในเวลา 16.30 น. ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ E-mail : researchpsru@psru.ac.th เท่านั้น (ส่งไฟล์เอกสารสกุล .doc และ .pdf)

          ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที https://drive.google.com/drive/folders/1NEy4UEF8SER9PxdwAseO4hyz0UPP7fTN

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจตน์นที ราชเมืองมูล เบอร์โทรติพท์ภายใน 7215 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-7061644
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1473

2565
เปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 11 ตุลาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564
ผู้ให้ทุน : สกสว.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1462
2566
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 21 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รายละเอียด : ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.arda.or.th/personnel_data2.php
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1031
2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยและนวัตกรรม "การจัดการขยะและของเสีย: การจัดการของเสียเป็นศูนย์" ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 29 มิถุนายน 2564 - 16 สิงหาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1334
2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 29 มิถุนายน 2564 - 16 สิงหาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด : สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 ทุนพัฒนาบุคลากร
ตั้งแต่บัดนี้-6 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น.
   Platform 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้
      Program 5 ส่งเสริมการวิจัยขับแนวหน้าและการวิจัยพืนฐาน ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
ตั้งแต่บัดนี้- 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
   Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
      Program 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น
   Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
      Program 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
      Program 8 รองรับบังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
      Program 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

   Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
      Program 10 ยกระดับความสามารถแข่งขันและวางรากฐาน กางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

      Program 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

      Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1335
2565
ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 กรกฏาคม 2564 - 06 สิงหาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1354
2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 00 กรกฏาคม 543 - 05 กรกฏาคม 2564
ผู้ให้ทุน : กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1339
2565
ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 31 พฤษภาคม 2564 - 15 มิถุนายน 2564
ผู้ให้ทุน : Pre-Talent Mobolity
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1293
2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 พฤษภาคม 2564 - 07 มิถุนายน 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1282
2564
ขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1249
2565
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
ผู้ให้ทุน :
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1290
2564
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการนักธุรกิจและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 เมษายน 2564 - 22 เมษายน 2564
ผู้ให้ทุน : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1250
2564
ทุนวิจัย มหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1155
2564
การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1194
2564 Submit
การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2564 - 05 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1131
2565
สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นข้อเสนอภายใน 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2564 - 05 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1150
2564
สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัย "สมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ" ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2564 - 05 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1152
2565
สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัย "น้ำเพื่อการเกษตร" ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2564 - 05 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1154
2565
ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 05 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพสังคมไทยปลอดบุหรี่
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1087
2564
ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 มกราคม 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1129
2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 มกราคม 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1162
2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 16 ธันวาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1137
2564
ทั้งหมด 110 ทุน