เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.

ทุนแผ่นดิน/สกสว.

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  ED2 PPT ชี้แจงเป้าหมายของกรอบการวิจัย วันที่ 25 ธ.ค. 2563    
 •  วีดิโอ การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564    
 •  เอกสารชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2564    
 •  คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level -TRL1-9    
 •  Societal Readline Level - SRL    
 •  แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร    
 •  คู่มือนักวิจัย (สกว.)    
 •  คู่มือบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บพท.)    
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565    
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563    
 •  แบบฟอร์มเอกสารสำหรับนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก    
 •  เอกสารการยกเว้นภาษี    
ทั้งหมด 18 ไฟล์