เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.

ทุนแผ่นดิน/สกสว.

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  คู่มือสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. (ฉบับปรับปรุง 2565)    
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย รอบ 6 เดือน (ว-สญ.1) งบประมาณแผ่นดิน    
 •  ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย/การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  บันทึกข้อความขอนำส่งทุนวิจัย (ทุนภายใน/ทุนภายนอกอื่น ๆ)    
 •  แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565    
 •  (ร่าง)แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570    
 •  แบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับชุดโครงการวิจัย    
 •  แบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว    
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย    
 •  แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  ขอรับการปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ    
ทั้งหมด 18 ไฟล์