นโยบายและแผน

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566    
 •  แบบฟอร์มคำขอตั้งบประมาณ พ.ศ. 2566    
 •  แบบ ปป.01-03    
 •  รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จำแนกรายโครงการ)    
 •  บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ    
 •  คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  คู่มือการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  (ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)    
 •  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)    
 •  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559-2564    
ทั้งหมด 15 ไฟล์