การเงินและพัสดุ

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  ขออนุมัติไปราชการ สวจ. ใช้ในกรณีบุคลากร สวจ. ไปราชการ    
 •  ขออนุมัติไปราชการ สวจ. ใช้ในกรณีมีบุคลากรภายนอกเดินทางไปราชการด้วย    
 •  คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง ของงานจ้างเหมารถยนต์    
 •  เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ และจัดทำราคากลาง จ้างเหมารถยนต์    
 •  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและจัดทำราคากลาง วัสดุ    
 •  เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ และจัดทำราคากลาง วัสดุ    
 •  ใบตรวจการจ้างเหมารถยนต์    
 •  แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงจ้างเหมารถยนต์    
 •  คู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)    
 •  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง    
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน    
ทั้งหมด 17 ไฟล์